Disclaimer

Elke vorm van garantie, direct of indirect, op de informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten, inclusief eventuele directe of indirecte garanties voor leverbaarheid, toepasbaarheid voor enig doel of vrije beschikbaarheid.

Op elk product, proces of technologie zoals gepubliceerd op deze website kunnen intellectuele eigendomsrechten van derden van toepassing zijn. Op geen enkele wijze kan hiervoor op of via deze website licentie verkregen worden. Op alle software, correcties, updates of nieuwe versies van welke software dan ook, die door MT Support beschikbaar gesteld kan worden, zijn de voorwaarden van toepassing, zoals is vastgelegd in de van toepassing zijnde documentatie.

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. MT Support kan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving correcties of wijzigingen doorvoeren in de producten, diensten, informatie en tarieven van, op of behorend bij de webpagina’s en documenten op deze website.

Alle software of documentatie die van deze website wordt gedownload is onderworpen aan de licentierechten van de respectieve eigenaars. Verveelvoudiging daarvan in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is uitdrukkelijk niet toegestaan.

MT Support kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit of in verband met het gebruik of de toepassing van de informatie, programma’s of alle overige documentatie op deze website of gekoppelde websites, ook als MT Support uitdrukkelijk is ge├»nformeerd over de mogelijkheid van zulke schades.
Dit geldt met name, maar niet uitsluitend, voor gevolgschade, schade door het verlies van programma’s of gegevens, winstderving, zij het actief of in contract, schade door bedrijfsonderbreking, schade door nalatigheid, of door enige andere actie.

Indien enig artikel of deel van een artikel in deze disclaimer op enig moment door enige wettelijke gezagsdrager of publieke autoriteit ongeldig of niet toepasselijk wordt of zou worden verklaard, dan zal die ongeldigheid of ontoepasselijkheid geen invloed hebben op de geldigheid of toepasselijkheid van de overige artikelen of delen van artikelen van deze disclaimer, die alle onverminderd van kracht zullen blijven.

Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken genoemd op deze website behoren toe aan hun respectieve eigenaars.